ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซ

        หลังจากที่รัฐบาลกรีซได้ผ่านกฎหมายเพื่อหารายได้เพิ่มและปรับลดรายจ่าย โดยการปรับการจัดเก็บภาษีใหม่และเพิ่มเติมในสินค้าหลายรายการเมื่อเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มเจ้าหนี้ของกรีซได้มีการประเมินผลการดำเนินการตาม ESM program และมีข้อเรียกร้องเพื่อให้กรีซนำไปใช้เป็นกฎหมายหลายประการก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 2 พันล้านยูโร (จากเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 8.6 หมื่นล้านยูโรในรอบโครคงการนี้) 

        เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2559 รัฐสภาของกรีซได้ผ่านกฏหมายชุดใหญ่หลังจากการพิจารณาเพียง 2 วันหลังจากที่รัฐบาลได้เสนอร่างต่อรัฐสภา ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายสำหรับมาตรการรัดเข็มขัดที่ตัวแทนรัฐบาลกรีซได้เจรจาตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ และในวันถัดมา รัฐบาลกรีซได้เสนอร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี 2559 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงสัญญาเงินกู้ คือ การตั้งงบประมาณให้เกินดุลร้อยละ 0.5 ของ GDP โดยรัฐบาลกรีซจะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นอีก 3.2 พันล้านยูโร และตัดรายจ่ายอีก 2.5 พันล้านยูโร โดยมีการปรับเพิ่ม/ลดงบในส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ตัดงบประมาณช่วยเหลือด้านสังคม (เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากกองทุนน้ำมัน) จำนวน 105 ล้านยูโร
  • ตัดเงินบำนาญ 538.5 ล้านยูโร โดยขยายอายุเกษียณจาก 65 ปี เป็น 67 ปี
  • ลดเงินเดือนขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประหยัดงบอีกจำนวน 25 ล้านยูโร
  • ตัดงบประมาณด้านกลาโหมอีก 500 ล้านยูโร
  • เพิ่มเบี้ยประกันสังคมของคนทำงานทุกอาชีพเพื่อให้รายได้เพิ่มอีก 1.12 พันล้านยูโร
  • หารายได้เพิ่มจากการแปรรูปกิจการของรัฐและเก็บภาษีเพิ่มอีก 3.2 พันล้านยูโร

        นอกจากนี้ รัฐบาลกรีซประเมินด้วยว่าเศรษฐกิจของกรีซจะหดตัวเล็กน้อยในอัตราร้อยละ -0.7 ในขณะที่หนี้สาธารณะของกรีซจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.27 แสนล้านยูโร หรือร้อยละ 187.8 ของ GDP  ดังนั้น ปี 2559 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจของกรีซตกต่ำ และประชาชนของกรีซจะต้องอยู่อย่างประหยัดและรัดเข็มขัดกันต่อไป

สนับสนุนข้อมูลโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

Print Friendly