เว็บไซต์ Amazon Ebay และ Alibaba ให้ความร่วมมือกับ EU นำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยออกจากพื้นที่เว็บไซต์

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ E-commerce รายใหญ่ ได้แก่ Amazon Ebay และ Alibaba ได้ให้ความร่วมมือกับ EU ในการนำรายการสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานของ EU ออกจากหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบจำนวนมากหันมาใช้บริการ E-commerce กันมากขึ้น โดยเว็บไซต์ E-commerce รายใหญ่หลายแห่งถูกใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ EU

ทั้งนี้ EU มีระบบเตือนภัยสินค้า (Rapid Alert System) โดยระบบจะแจ้งเตือนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานของ EU ให้กับประเทศสมาชิกต่างๆ ทราบ เพื่อให้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น ห้ามนำเข้า ถอนสินค้าหรือเรียกคืนจากท้องตลาด หรือทำลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น โดยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง EU กับเว็บไซต์ E-commerce ทั้ง 3 รายดังกล่าว สินค้าที่ได้รับแจ้งผ่านระบบเตือนภัยสินค้าจะถูกนำออกจากหน้าเว็บไซต์ทันที

จากรายงานประจำปี 2559 ของระบบเตือนภัยสินค้าอันตราย (Rapid Alert System for Dangerous Products) พบว่า มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของ EU วางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ E-commerce จำนวน 244 รายการ โดยในปีนี้ EU จะเน้นการแก้ไขปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานของ EU ที่มีการวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ E-commerce มากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดีจากประเทศสมาชิกของ EU ซึ่งหลายประเทศได้จัดตั้งชุดตรวจเฉพาะเพื่อกำกับดูแลสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่มีการวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ E-commerce ต่างๆ

อนึ่ง ในปี 2559 ระบบเตือนภัยสินค้าสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (RAPEX) ของ EU รายงานการตรวจพบปัญหาสินค้าของไทยจำนวน 7 รายการ โดยมีสินค้าประเภทยานยนต์ (motor vehicles) มากที่สุดจำนวน 5 รายการ ทั้งนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานว่า มีรายการสินค้าของไทยที่ถูกนำออกจากเว็บไซต์ E-commerce ที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU หรือต้องการส่งออกสินค้าไปยัง EU โดยทำการซื้อ-ขายผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าแต่ละประเภทที่ EU กำหนด เพราะนอกจากสินค้าของท่านจะถูกนำออกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของผู้บริโภคอีกด้วย

 

RAPEX

Print Friendly