การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่าง EU กับประเทศไทย และปัญหาที่ตรวจพบในรายงาน RASFF ในช่วงระหว่างปี 2556 – 2559

 

  

การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่าง EU กับประเทศไทย และปัญหาที่ตรวจพบในรายงาน RASFF ในช่วงระหว่างปี 2556 – 2559

 

RASFF-1

RASFF-2

RASFF-3

RASFF-4

RASFF-5

Print Friendly