รายงานตรวจพบสินค้าอาหารส่งออกไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปประจำเดือนธันวาคม 2559

 

1. สินค้าอาหารที่มีถิ่นกำเนิดในไทย (origin) และถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

          1.1 สินค้าปลาหมึก (cephalopods) และผลิตภัณฑ์จากปลาหมึก

          อิตาลีตรวจพบสาร cadmium ในปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง (squid) จำนวน 3 ครั้ง โดยสินค้ายังไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในตลาดและได้มีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า

          1.2 สินค้าเนื้อปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา

          สวีเดนตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า (unsuitable transport conditions) เนื้อปลาและผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

                    1. กลิ่นเหม็นจากภาชนะบรรจุสินค้า (four smell from container) ปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Katsuwonus [Euthynnus] pelamis) ในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง (canned skipjack tuna in brine) จำนวน 2 ครั้ง

                    2. ยานพาหนะขนส่งสินค้าปลาทูน่าในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง (canned tuna in brine) มีแมลงปะปน (infested with larvae of insects) จำนวน 1 ครั้ง โดยสินค้าถูกส่งคืนและยังไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในตลาด

          1.3 สินค้าผักและผลไม้

                   1. สวิตเซอร์แลนด์ตรวจพบสาร Carbofuran ในคื่นฉ่ายสด (fresh celery) จำนวน 1 ครั้ง โดยห้ามกระจายสินค้าภายในประเทศผู้แจ้งและไม่มีการกักตุนสินค้าไว้แล้ว

                   2. เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสาร Carbendazim ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเงาะ (rambutant) จำนวน 1 ครั้ง โดยห้ามกระจายสินค้าภายในประเทศผู้แจ้งและไม่มีการกักตุนสินค้าไว้แล้ว

          1.4 สินค้าสมุนไพรและเครื่องเทศ

          ลักเซมเบิร์กตรวจพบสาร Carbendazim ที่ไม่ได้รับอนุญาต และสาร Omethoate ในใบโหระพา (Ocimum basilicum) จำนวน 1 ครั้ง โดยได้มีการเรียกคืนสินค้าจากการจำหน่ายในตลาดและคาดว่าขณะนี้ไม่มีสินค้าถูกวางจำหน่ายในตลาดแล้ว

          1.5 สินค้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

                   1. ไอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่หมักเกลือแช่แข็ง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และขณะนี้สินค้ายังไม่ได้ถูกจำหน่ายในตลาด

                   2. เยอรมนีตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อสันในไก่หมักเกลือแช่แข็ง จำนวน 1 ครั้ง โดยสินค้าถูกส่งกลับคืนและยังไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในตลาด

          1.6 สินค้าประเภทซุป ซอส และเครื่องปรุงรส

          สเปนตรวจพบสาร Monochlor และ Propanediol (soy sauce) จำนวน 1 ครั้ง โดยสินค้าถูกกักกันไว้แล้ว

2. สินค้าอาหารที่ถูกส่งผ่านมาทางไทย (via Thailand) เพื่อส่งออกไปยังสหภาพฯ

          2.1 สินค้าอาหารลดน้ำหนัก

          เยอรมนีตรวจพบส่วนผสมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตและสารคาเฟอีนในปริมาณที่มาก จำนวน 1 ครั้ง ในสินค้าอาหารเสริมของสหรัฐอเมริกา แต่สินค้าถูกส่งผ่านมาทางไทย เพื่อส่งออกไปยังสหภาพฯ โดยได้มีการเรียกคืนออกจากการจำหน่ายในตลาดแล้ว

Print Friendly