RASFF ประจำเดือนมกราคม 2560

 

รายงาน RASFF ประจำเดือนมกราคม 2560

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำเสนอรายงาน RASFF (Food and Feed Safety Alerts) ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. ปัญหาการนำเข้า มกราคม 2560

2. สรุปปัญหาการนำเข้า มกราคม 2560

3. สารตกค้าง มกราคม 2560

4. ภาคผนวก มกราคม 2560

 

 

 

Print Friendly