นโยบายสนับสนุนบริษัท Startups ของเมือง Antwerp

ปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกต่างก็พยายามออกมาตรการ/นโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม Startups โดยเมื่อปี 2558 เมือง Antwerp ได้รับรางวัล “Startup Nations Award for Local Policy Leadership” จากนโยบาย “Buy from Startups” โดยเครือข่าย Global Entrepreneurship Network ซึ่งนโยบายของเมือง Antwerp เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้น/ผลักดันในการสร้าง demand สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ด้าน IoT (Internet of Things) ของเมือง Antwerp อีกด้วย

รัฐบาลท้องถิ่นของเมือง Antwerp มีฝ่าย Business and Innovation เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม โดยวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเมือง Antwerp ใน 2 สาขาหลัก ได้แก่ (1) นวัตกรรมดิจิตอล (Digital Innovation) เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) ระบบโลจิสติกส์ (logistics) ระบบคมนาคม (mobility) เป็นต้น และ (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

การสนับสนุนการจัดตั้ง Startups เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมของเมืองอันตเวิร์ป ซึ่งมีแนวทางการสนับสนุน 4 ประการ ได้แก่

             1. การพัฒนาผู้ประกอบการ (Stimulating Entrepreneurship) โดยร่วมกับม. อันตเวิร์ป และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าภูมิภาคฟลานเดอร์ (VOKA) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ อาทิ กฎระเบียบ แหล่งเงินทุน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

             2. การจัดหาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ incubator ของเบลเยียม รวมทั้งร่วมลงทุนกับรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์จัดตั้ง Incubator สำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในนาม Bluechem ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2562

             3. การพัฒนานวัตกรรมจากการทดลองใช้งานจริง (Testing and Commercialization)

          - จัดตั้งโครงการ City of Things ภายใต้แนวคิดหลักในการเปลี่ยนเมือง Antwerp ให้เป็น “Living Lab” ซึ่งจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนวัตกรรม Internet of Things (IoT) ที่สามารถเชื่อมโยง สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการร่วมพัฒนาและทดลองใช้งานนวัตกรรมร่วมกัน

          – สนับสนุน Startups โดยใช้นโยบาย “Buy from Startups” เพื่อจับคู่ธุรกิจด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในนครอันตเวิร์ป เช่น ระบบ Open Protocol สำหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระบบการจัดทำทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นบริษัท Startups สัญชาติเบลเยียม

          – จัดการแข่งขัน Apps from Antwerp Contest เพื่อเป็น platform รวบรวมแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้ที่สนใจนำแนวคิดไปพัฒนาเป็นธุรกิจต่อไป

           4. การสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาสู่สากล (Growth & Internationalization) โดยจัดตั้งโครงการ Startup Village ระหว่างปี 2560-2562 เพื่อเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) ขนาด 3,000 ตรม. พร้อมกับเป็นสถานที่ตั้ง incubator ด้านนวัตกรรมชั้นนำของ บย. ได้แก่ The Cofoundary ของกลุ่มบริษัท Cronos Group และ imec/iminds เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจ Startups ซึ่งจะเน้นกลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย และธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

         นอกจากนี้ เมือง Antwerp ยังมีนโยบาย Foreign Co-working space โดยได้จัดทำ MoU กับสิงคโปร์ เมื่อปี 2559 เป็น ปท. แรก เกี่ยวกับการใช้ Co-working space ร่วมกันระหว่างบริษัท Startups จากเมือง Antwerp และสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อเดือน ม.ค. 2560 มีบริษัท Startups จากเมืองอันตเวิร์ปไปใช้ Co-working space ในสิงคโปร์แล้วจำนวน 4 บริษัท ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดี หากประเทศไทยจะพิจารณาโครงการในลักษณะดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startups ของไทย

 

Print Friendly