สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตใช้สาร maleic hydrazide

                  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1506 of 28 August 2017 renewing the approval of the active substance maleic hydrazide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ใน EU Official Journal L 222/21สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

                   1. คณะกรรมธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร maleic hydrazide ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม 2575 และให้ยกเลิกการจำกัดการใช้เพียงเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต และกำหนดปริมาณการใช้สาร maleic hydrazide สูงสุดไว้ที่ระดับ 0,028 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

                   2. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 29 สิงหาคม 2560) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ อนุโลมให้การปรับใช้ค่าบริสุทธิ์ (purity) ตามภาคผนวก I มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

                   3. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1506&from=EN

                   โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly