• รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนตุลาคม 2560
  • รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
  • นโยบายด้านการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (smart villages) ของสหภาพยุโรป
  • สถานการณ์การส่งออกกุ้งจากอินเดียไปยังสหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรปปรับแก้วิธีตรวจดักหาสารพิษอัมพาตในหอย (Paralytic Shellfish Poison : PSP)
Latest Posts

Latest Posts