• EU แก้ไขข้อกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาสาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs ที่ตกค้างในสินค้าอาหาร
  • EU กำหนดคำจำกัดความของปลาป่นและน้ำมันปลาในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
  • EU แก้ไขข้อกำหนด-บัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร
  • EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
  • EU ต่ออายุการใช้งานและกำหนดหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ที่ปลอดภัยกว่าทดแทน prosulfuron
Latest Posts

Latest Posts