• คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอกฎหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ตลาดร่วมดิจิตอล
  • ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ให้บริการลูกค้าใน EU ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการ
  • สภายุโรปให้ความเห็นต่อมาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีของบรรษัทข้ามชาติ
  • สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนเมษายน 2559
  • ร่างข้อบังคับ Trade Secret Directive และผลกระทบต่อนักลงทุนไทยในอียู
Latest Posts

Latest Posts