• EU ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
  • ความคืบหน้าการเจรจา TTIP รอบที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
  • EU อนุญาตให้ใช้ซูคราโลส (sucralose) เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่งที่มีน้ำตาลหรือโพลิออลส์ผสม
  • EU ประกาศร่างข้อเสนอเงื่อนไขการใช้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home)
  • การเสวนา “Engaging Civil Society in Free Trade Negotiations: A conversation with ASEAN”
Latest Posts

Latest Posts