• EU ออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของไฮโดรคาร์บอนจากน้ำมันมิเนอรัลในอาหารและภาชนะบรรจุ
  • ฝรั่งเศสเริ่มใช้ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์และนมในอาหารแปรรูป
  • ยุโรปกำลังเผชิญปัญหาโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดรอบใหม่
  • EU เตรียมใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • FAO ออกแผนปฏิบัติการต่อสู้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance : AMR)
Latest Posts

Latest Posts