• EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นบางรายการเพิ่มเติม
  • RASFF ประจำเดือนมกราคม 2560
  • EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ
  • EU แก้ไขวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดส่วนผสมของแป้งที่ใช้ในอาหารสัตว์ ภายใต้พิกัดศุลกากร ๒๓๐๙
  • การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่าง EU กับประเทศไทย และปัญหาที่ตรวจพบในรายงาน RASFF ในช่วงระหว่างปี 2556 – 2559
Latest Posts

Latest Posts