• ตลาดผลไม้เขตร้อนในสหภาพยุโรป
  • EU อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
  • EU แก้ไขหน่วยวัดค่าลำดับความเข้มข้นวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซินในอาหาร
  • EU ออกข้อแนะนำควบคุมการปนเปื้อน Δ9-tetrahydrocannabinol และ cannabinoids อื่นๆ ในอาหาร
  • รายงาน RASFF ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
Latest Posts

Latest Posts