การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สภาวะโลกร้อน...

การจัดทำ Market Study: ‘Opportunities for Thai Eco-Textiles in European Markets’

เกี่ยวกับโครงการ: การศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อยอด Thai EU Flower Textile Roadshow in Europe โดยคผท.จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญยุโรป...

การจัดสัมมนา “Packaging and Sustainability: Be ready for European Markets”

เกี่ยวกับโครงการ:  งานสัมมนาจับกระแสตลาดการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอแนวทางในการปรับตัว โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป...

งานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” (26 ก.ค. 2555)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดงานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล...

โครงการศึกษาเชิงลึกเรื่องการบังคับใช้กรอบกฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) และกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber Regulation) มี.ค. – ก.ค. 2555

วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำรายงานศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ FLEGT และกฎระเบียบ EU Timber Regulation ของสหภาพยุโรป จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มี.ค. 2556...

การสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Food Safety Control: EU Member States’ Experiences and Practices (5-6 ก.ย. 2554)

เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. 2554 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ‘Food Safety Control: EU Member States’ Experiences and Practices’ ณ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ...

การสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป (25 – 27 พ.ค. 2554)

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2554 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป—ร่วมกับ (1) กระทรวงการต่างประเทศ  (2) สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (3) คณะนิติศาสตร์...

ทีมประเทศไทยพบภาครัฐและเอกชนไทย เพื่อหารือปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปอียู (18-29 พ.ค. 2554)

ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค.54  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ  พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ประกอบด้วย (1)  หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ (น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น)   (2) ...